Úvod do premenných v C #

V C # je premenná meno, ktoré dáme umiestneniu pamäte a každá premenná má špecifikovaný typ, ktorý určuje typ hodnôt, ktoré možno uložiť do premennej. Všetky premenné by sa mali uviesť skôr, ako sa začnú používať; každá premenná má špecifický typ, ktorý určuje veľkosť a rozsah premenných. Na vykonanie akejkoľvek operácie s premennými je nevyhnutné definovať premennú s konkrétnym typom údajov, aby sme určili typ údajov, ktoré môže premenná uchovávať v našej aplikácii. Pozrime sa na pár základných vecí o premenných,

 • Premenné nie sú nič iné ako názov priradený hodnote údajov.
 • Premenné môžu uchovávať hodnotu konkrétnych typov údajov, napríklad int, string, float atď.
 • Vyhlásenie a inicializácia premenných sú v samostatných vyhláseniach.
 • Premenné môžu byť definované násobkom oddeleným čiarkou a tiež jednorazovo a viacriadkovo až do konca stredníka.
 • Hodnoty musia byť priradené premennej skôr, ako ju použijeme; v opačnom prípade sa zobrazí chyba pri kompilácii.
 • Hodnota premennej môže byť kedykoľvek zmenená až do dostupnosti programu.

Ako deklarovať premenné v C #?

Existujú niektoré pravidlá pre deklarovanie premenných C #:

 • Musíme definovať názov premennej s kombináciou čísel, abeced a podčiarknutia.
 • Každý názov premennej by mal začínať na abecedy alebo podčiarknutie.
 • Medzi názvom premennej by nemal byť žiaden medzera.
 • Názvy premenných by nemali obsahovať žiadne rezervované kľúčové slová ako int, char, float atď.

Syntax pre definíciu premennej v C #

;
=value;
=value;

Tu je je typ údajov, v ktorých môže premenná obsahovať typy, ktoré sú celé číslo, Sting, float atď . je názov premennej, ktorá drží hodnotu v našej aplikácii a je premennej priradená konkrétna hodnota a nakoniec sa používa na udelenie povolenia na prístup k premennej. Sú to niektoré vhodné metódy na opis názvov premenných v programovacom jazyku c #.

int name;
float value;
char _firstname;

Premennú môžete tiež inicializovať v čase definovania nasledovne:

int value = 100;

Ako inicializovať premenné v C #?

Na priradenie hodnoty premennej nazývanej inicializácia sa môžu premenné inicializovať pomocou rovnakého znamienka konštantným výrazom, premenné sa môžu inicializovať aj pri ich deklarovaní.

Syntax :

= value;

alebo

variable_name = value;

Napríklad,

int value1=5, value2= 7;
double pi= 3.1416;
char name='Rock';

Typy premenných v C # s príkladmi

Existuje niekoľko typov premenných, napríklad

 1. Miestne premenné
 2. Premenné inštancie alebo nestatické premenné
 3. Statické premenné alebo premenné triedy
 4. Konštantné premenné
 5. Premenné iba na čítanie

1. Miestne premenné

Lokálna premenná definovaná v rámci metódy alebo bloku alebo konštruktora. Akonáhle je premenná deklarovaná, tieto premenné existujú iba v rámci bloku a k týmto premenným môžeme pristupovať iba v rámci bloku. Premenná je vytvorená pri volaní funkcie alebo pri zadaní bloku a bude zbúraná raz po existencii z bloku alebo pri volaní z funkcie.

Vo vzorovom programe je premenná ‚customer_age 'lokálnou premennou funkcie GetAge (). Kompilátor vygeneruje chybu, keď použijeme premennú customer_age mimo funkcie GetAge ().

Vzorový program - miestne premenné

using System;
class CustomerEntry
(
Public void GetAge()
(
int customer_age=0; // local variable
customer_age= customer_age+28;
Console. WriteLine("Customer Age: "+ customer_age);
)
public static void Main(String() args)
(
CustomerEntry _customerObj=new CustomerEntry();
_customerObj.GetAge();
)
)

Výkon:

Vek zákazníka: 28

2. Premenné inštancie alebo nestatické premenné

Premenné inštancie sa nazývajú nestatické premenné; premenné inštancie sú deklarované v triede, ale deklarované mimo akejkoľvek metódy, bloku alebo konštruktora. Tieto premenné sa vytvoria, keď je objekt triedy vytvorený a zničí sa, keď sa objekt zničí. Napríklad premenné, môžeme použiť špecifikátory prístupu.

V programe sú premenné inštancie markEnglish, markMaths. Môžeme vytvoriť viac objektov, z ktorých každý má svoju kópiu premennej inštancie.

Vzorový program - premenné inštancie

using System;
class StudentMarks (
// instance variables
int markEnglish;
int markMaths;
int markPhysics;
public static void Main(String() args) // Main Method
(
StudentMarks obj1 = new StudentMarks (); //Object creation 1
obj1. markEnglish = 90;
obj1. markMaths = 80;
obj1. markPhysics = 93;
StudentMarks obj2 = new StudentMarks (); //Object creation 1
obj2. markEnglish = 95;
obj2. markMaths = 70;
obj2. markPhysics = 90;
Console.WriteLine("Marks Obtained from first object:");
Console.WriteLine(obj1. markEnglish);
Console.WriteLine(obj1. markMaths);
Console.WriteLine(obj1. markPhysics);
Console.WriteLine("Marks obtained from second object:");
Console.WriteLine(obj2. markEnglish);
Console.WriteLine(obj2. markMaths);
Console.WriteLine(obj2. markPhysics);
)
)

Výkon:

Značky získané z prvého objektu:
90
80
93
Značky získané z druhého objektu:
95
70
90

3. Statické premenné alebo premenné triedy

Na začiatku vykonávania programu sa vytvorí statická premenná a na konci vykonávania sa zničí. Statické premenné sa nazývajú aj ako premenné triedy. Pre prístup k statickým premenným nemusíme vytvárať objekt triedy; môžeme jednoducho získať prístup k premennej ako,

Class_name.variable_name;

Statická premenná sa deklaruje pomocou statického kľúčového slova v triede alebo mimo akejkoľvek metódy alebo konštruktora.

Vzorový program - statická premenná

using System;
class Employee
(
static double empSalary;
static StringempName="Smith";
public static void main(String() args)
(
Employee.empSalary=100000; // accessing the static variable
Console. WriteLine(Employee.empName+ "'s Salary:" + Employee.empSalary);
)
)

Výkon:

Smithov plat: 100 000

4. Konštantné premenné

Konštantné premenné sú podobné ako statické premenné, akonáhle sú inicializované a jednorazový životný cyklus triedy a na inicializáciu alebo prístup nepotrebuje inštanciu triedy. Konštantná premenná sa deklaruje pomocou kľúčového slova „const“, tieto premenné nie je možné zmeniť, akonáhle je deklarovaná, a mala by byť inicializovaná iba v čase deklaračnej časti.

Vzorový program - konštantná premenná

Using System;
Class Program_A
(
int x= 25; // instance variable
static int y= 35; // static variable
const float maxValue =75; // constant variable
public static void main()
(
Program_A classObject= new Program_A(); // object creation
Console.WriteLine("Value of x : " + classObject.x);
Console.WriteLine("Value of y : " + Program_A.y);
Console.WriteLine("Value of max " " + Program_A. maxValue);
)
)

Výkon:

Hodnota x: 25
Hodnota y: 35
Hodnota max: 75

5. Premenné iba na čítanie

Premenná len na čítanie sa deklaruje pomocou kľúčového slova „len na čítanie “ a tieto premenné nemožno zmeniť ako konštantné premenné. Konštantná premenná je nemennou hodnotou pre celú triedu, zatiaľ čo iba na čítanie je stála hodnota pre konkrétnu inštanciu triedy. Neexistuje žiadna povinnosť inicializovať premennú len na čítanie v časovej deklarácii, môže byť inicializovaná pod konštruktorom. Predvolená hodnota nastavená na premennú je 0.

Vzorový program - len na čítanie

using System;
class Program_B
(
const float maxValue =75; // constant variable
readonly int x; // read-only variable
public static void main()
(
Program_B classObject= new Program_B(); // object creation
Console.WriteLine("Value of max: " + Program_A. maxValue);
Console.WriteLine("Value of x : " + classObject.x);
)
)

Výkon:

Hodnota max: 75
Hodnota x: 0

záver

Nakoniec ste vedeli, ako vám premenné umožňujú ukladať údaje rôznymi spôsobmi. V tomto článku sme sa dozvedeli, ako deklarovať a inicializovať premenné a ako ich využiť. Dúfam, že tento článok by vám pomohol pri pracovnom procese premenných.

Odporúčané články

Toto je sprievodca premennými v C #. Tu diskutujeme o tom, aké sú premenné v C #, ako deklarujeme premenné, ako inicializujeme premenné a nakoniec aké sú rôzne typy premenných v C # s ich príkladmi. Ďalšie informácie nájdete aj v nasledujúcich článkoch -

 1. Ako funguje funkcia Copy Constructor v jazyku C #?
 2. C # Reťazcové funkcie s príkladmi
 3. Ako deklarovať premenné v PHP?
 4. Rôzne funkcie C #
 5. Premenné v JavaScripte

Kategórie: