Úvod do výdavkov

Výdavky na príjmy sa vzťahujú na výdavky, ktoré vznikli pri bežnom podnikaní. Majú opakujúci sa charakter a sú alokované na účet ziskov a strát toho istého roku. Na rozdiel od kapitálových výdavkov sa tieto neprenášajú do budúcich rokov. Výnos z výdavkov sa prijíma v tom istom účtovnom roku. Náklady sa líšia od nákladov na výrobu komodity po náklady na predaj alebo akýchkoľvek výdavkov, ktoré vznikli pri platbe nájomného alebo bežných výdavkov účtovnej jednotky. Zahŕňajú tiež náklady vynaložené na údržbu kapitálových výdavkov, tj náklady na údržbu strojov každý rok.

Príklady výdavkov

Príklady výdavkov sú tieto:

Príklad č. 1 - Odpisy na strojovom zariadení

Jedným z príkladov výnosových výdavkov, ktoré by mohli slúžiť na rozdiel od kapitálových výdavkov, je odpisovanie kapitalizovaného majetku na ročnom základe. Počiatočné výdavky na strojové zariadenie by predstavovali kapitálové výdavky a vykázali by sa v súvahe v sume zaplatenej za jeho získanie. Ročne by sa na strojoch odpisovali 10%. Účtované odpisy by mali povahu výnosov a na konci roka by tvorili súčasť účtu ziskov a strát. Nižšie je uvedený príklad jedného z nákupov strojového zariadenia a následného odpisovania na konci roka.

 • Spoločnosť A kúpila stroje 1. januára 2016 za 1200 dolárov
 • Koncern by mal odpisovať majetok vo výške 10% pa
 • Nižšie sú uvedené účtovné zápisy, ktoré by sa odovzdali na účtovanie strojového zariadenia v priebehu roka 2016

Príklad č. 2 - Náklady práce

Príjmy sa dajú rozdeliť do dvoch foriem. Priamy a nepriamy. Nepriama forma už bola zahrnutá v príklade 1 vo forme výdavkov, ktoré sú potrebné na údržbu kusov strojov, zariadení alebo podniku všeobecne.

Priama forma výdavkov predstavuje výdavky, ktoré vznikli v surovinách, pracovných silách alebo iných formách výroby, ktoré sa povinne vyžadujú, aby bol výrobok alebo služba zriadená. Pokiaľ k tomu nedôjde, nie sú k dispozícii žiadne priame faktory, ktoré by umožnili získať hotový výrobok alebo služby za účelom predaja a tým vykonávania prvotriedneho podnikania.

Náklady na pracovnú silu sa v tomto ohľade stávajú dôležitou súčasťou. Sú to mzdy, ktoré sa vyplácajú pracovníkom závodu, aby pokračovali vo výrobe. Tieto sa môžu vypočítať na základe dennej, hodinovej alebo týždennej sadzby a môžu sa im vyplácať týždenne alebo na konci mesiaca. Opäť je dôležité stanoviť okolo mzdy dôležité faktory, ako sú platby za nadčasy a bonusy. Tieto sa musia zaplatiť popri bežných sadzbách.

Obava by mohla vypočítať hrubý zisk zo svojej práce, ak by znížila priame materiálové a mzdové náklady z uskutočnených predajov.

Príklad č. 3 - Vyplatené nájomné

Každá obchodná organizácia má fyzické miesto na výkon svojej činnosti. Za toto miesto musí pravidelne platiť pevnú sumu. Toto sa nazýva nájom.

Nájomné sa môže platiť pravidelne ako každý mesiac alebo raz za štvrťrok. Dôležitým aspektom, ktorý treba uviesť v súvislosti s nájmom, je to, že existuje zmluvná povinnosť zaplatiť sumu, aj keď sa podnikanie z uvedeného dôvodu z akéhokoľvek dôvodu nevykonáva. V nájomnej zmluve sa stanoví, či je potrebné zaplatiť dodatok k už stanovenému základnému nájomnému za akúkoľvek výstavbu alebo zmeny, ktoré nájomca nehnuteľnosti vykoná. Dohoda sa zvyčajne uzatvára na dobu určitú, ktorú je potrebné po uplynutí tejto doby obnoviť. Mohla by existovať aj doložka na pevné percentuálne zvýšenie na ročnej báze.

Opäť je dôležité poznamenať, že výdavky na príjmy ako nájomné sa vykazujú na akruálnom základe bez ohľadu na to, kedy sa nájomné skutočne platí. Napríklad, ak je nájomné zaplatené vopred, je úmerné skutočnému času užívania nehnuteľnosti alebo ak sa nájomné neplatí do konca roka, nájomné sa vykazuje na akruálnom základe, aj keď možno neboli skutočne zaplatené.

záver

Je dôležité zistiť, či je konkrétnym výdavkom výdavok alebo nie. Tieto sa účtujú do výkazu ziskov a strát a priamo určujú zisk alebo stratu pri výpočte za konkrétne obdobie. Nasledujúce funkcie, aj keď nie sú vyčerpávajúce, pomáhajú určiť, či sa konkrétny výdavok dá klasifikovať ako výnos

 • Výdavky sa nerobia na kapitalizáciu majetku, tj na nákup nového automobilu. Namiesto toho sa koná, aby sa majetok udržiaval každý deň, napr. Náklady na opravy uvedeného majetku
 • V prírode sa opakuje. Príjmy nie sú jednorazového charakteru. Musia vzniknúť pravidelne alebo podľa potreby.
 • Výnos z výdavkov na príjmy sa neprenáša do nasledujúceho účtovného roka. Aktuálny rok by bol príjemcom platby výdavkov, napr. Nájomného. Ak sa má v žiadnom prípade poskytnúť v budúcom roku požitky, mali by sa kapitalizovať počas obdobia požitkov.

V prípade, že výdavky na príjmy nie sú správne zaúčtované, zápis by sa mal obrátiť, aby sa odrážal v správnej forme. To by sa mohlo urobiť buď v bežnom roku, alebo prostredníctvom úprav časového obdobia v nasledujúcom účtovnom roku.

Odporúčané články

Toto je príručka pre výdavky. Tu uvádzame príklady odpisov na strojové zariadenie, platené nájomné a náklady na prácu atď. Ďalšie informácie nájdete aj v ďalších navrhovaných článkoch -

 1. Príklady finančného výkazníctva
 2. Príklad výkazu nerozdeleného zisku
 3. Príklad pružnosti dopytu
 4. Náklady na predaný tovar Príklad
 5. Druhy a príklady osobitného denníka
 6. Kompletný sprievodca vzorcom pružnosti dopytu

Kategórie: