Prehľad spracovania súborov PHP

Všetok moderný softvér vyžaduje interakciu so súbormi. Vyžadujú buď akceptovanie vstupov vo forme súborov, alebo vygenerujú výstup a pridajú ho do súboru. V oboch prípadoch sa schopnosť integrácie so súbormi stala neoddeliteľnou súčasťou takmer všetkého softvéru, ktorý sa používa na podnikanie. Pre každú aplikáciu je potrebné zaobchádzať so súbormi. Aby bolo možné niektoré úlohy vykonať, musí byť súbor spracovaný. Manipulácia so súbormi v PHP je podobná ako pri manipulácii so súbormi v akomkoľvek jazyku, ako je napríklad C. PHP má veľa bežných funkcií súborov, s ktorými môže pracovať.

Použite prípad pre kapacitu spracovania súborov PHP

Banky by napríklad vyžadovali softvér, ktorý by im pomáhal vytvárať správy, ako sú výpisy z bankových účtov, za obdobie 3 mesiacov alebo 6 mesiacov, spoločnosti elektronického obchodu by vyžadovali tlač výkazov týkajúcich sa zásob a predaja zásob av neposlednom rade aplikácií súvisiacich s Obchodovanie na akciovom trhu by vyžadovalo, aby sa denné ceny akcií poskytovali vo forme čitateľného súboru. Som si istý, že v tomto príklade by ste súhlasili s tým, že akýkoľvek softvér, ktorý podporuje obchodnú funkciu, by si vyžadoval čítanie alebo zápis údajov do súboru.

Pretože kapacita moderného spracovania súborov je v modernej aplikácii takmer nevyhnutnosťou, všetky významné programovacie jazyky, ako sú Python, Java, C # a php, poskytujú vstavané funkcie spracovania súborov, ktoré vývojári využívajú na vývoj interaktívnych aplikácií.

Schopnosť spracovania súborov v PHP

PHP podporuje nasledujúce formáty súborov pre operácie čítania a zápisu.

 • Textové súbory: Súbory s príponou .txt
 • Súbory denníka: Súbory s príponou .log
 • Vlastné prípony: Súbory s vlastnou príponou ako .abc
 • Súbory CSV: Súbory s príponou .csv
 • Súbory obrázkov: Súbory s príponou .jpg.webp / png / gif
 • Súbor s nastavením inicializácie: Súbory s príponou .ini

Funkcie spracovania súborov v PHP

PHP poskytuje širokú škálu zabudovaných funkcií na vykonávanie rôznych operácií so súbormi. Tieto funkcie súborov dobre fungujú so všetkými systémami OS, ako sú Linus, Unix, MAC a Windows. Názvy súborov v systémoch MAC OS a Windows však nerozlišujú veľké a malé písmená, zatiaľ čo názvy súborov v systémoch Unix a Linux rozlišujú malé a veľké písmená. Aby sa predišlo nejasnostiam alebo chybám, považuje sa za najlepší postup pomenovať všetky súbory v malých prípadoch, pretože to zaisťuje úplnú kompatibilitu s platformou.

Teraz, keď máme na vysokej úrovni pochopenie toho, ako fungujú funkcie spracovania súborov php, poďme porozumieť týmto funkciám jeden po druhom.

1. file_exists () Funkcia

Táto funkcia sa používa na overenie existencie názvu súboru, ktorý mu bol dodaný ako svoj parameter. Používa sa na zabránenie chybám, ktoré by mohli byť spôsobené pokusom o prečítanie alebo zápis neexistujúceho súboru.

syntaxe:

<_?php
file_exists($file_name) //where file_name would be a file with one of the supported extensions
?>

File_exists () by vrátil True hodnotu, ak súbor existuje, inak by vrátil false, ak súbor neexistuje.

Teraz použijeme túto funkciu v špecifikácii kódu na kontrolu existencie súboru. Umiestnime súbor s názvom „mysettings.ini“ do koreňového priečinka a pokúste sa ho získať pomocou nasledujúceho kódu.

kód:

<_?php
if (file_exists('mysettings.ini))
(
echo 'yay! file found!';
)
else
(
echo 'Sorry! mysettings.ini does not exist';
)
?>

Výkon:

Ak teraz odstránime súbor z tohto umiestnenia a spustíme vyššie uvedený kód, zobrazí sa nasledujúci výstup.

2. funkcia fopen ()

Funkcia fopen sa používa v php na otváranie súborov, ktoré má aplikácia čítať.

syntaxe:

<_?php
fopen($fname, $mode, $use_include_path, $context);
?>

Vo vyššie uvedenej syntaxi znamená $ fname názov súboru, $ mode predstavuje režim, v ktorom by sme chceli súbor otvoriť. Režim $ môže byť ktorákoľvek z nasledujúcich hodnôt.

 • r: Na otvorenie súboru iba v režime len na čítanie. Ak sa zadaný názov súboru nenachádza v dodanom umiestnení, vráti hodnotu false.
 • r +: Na otvorenie súboru v režime čítania aj zápisu. Podobne ako v prípade „r“, vracia sa tiež nepravdivá hodnota, ak sa súbor nenájde.
 • w: Na otvorenie súboru iba v režime zápisu. Ak zadaný súbor neexistuje, pokúsi sa ho vytvoriť.
 • w +: Na otvorenie súboru v režime čítania aj zápisu. Podobne ako v prípade „w“, pokúša sa tiež vytvoriť súbor, ak sa nenájde zadaný názov súboru.
 • a: Na otvorenie súboru v režime iba na zápis a na koniec súboru. Ak zadaný súbor neexistuje, pokúsi sa ho vytvoriť.
 • a +: Na otvorenie súboru v režime čítania aj zápisu. Podobne ako v prípade „a“ sa tiež pokúša vytvoriť súbor, ak sa nenájde zadaný názov súboru.

3. fwrite () Funkcia

Ako už názov napovedá, táto funkcia sa používa na zápis obsahu do súborov.

syntaxe:

<_?php
fwrite($handle, $data_string, $len);
?>

Kde $ handle je umiestnenie súboru, $ data_string je textový reťazec, ktorý by sme chceli zapísať do súboru a $ len je voliteľný parameter na špecifikovanie maximálnej dĺžky súboru.

4. fclose () Funkcia

Funkcia fclose () sa používa v php, keď sú operácie čítania a zápisu v súbore dokončené a my chceme súbor zavrieť.

syntaxe:

<_?php
fclose($file_handle);
?>

Kde $ file_handle je skratka pre ukazovateľ súboru.

5. fgets () Funkcia

Funkcia fgets () sa používa v php na čítanie súborov po riadkoch.

syntaxe:

<_?php
fgets($file_handle);
?>

Kde $ file_handle je skratka pre ukazovateľ súboru.

6. copy () Funkcia

Funkcia copy () nám umožňuje kopírovať súbor do php.

syntaxe:

<_?php
copy($file1, $file2);
?>

Kde $ file1 je pôvodný súbor a $ file2 je skopírované umiestnenie súboru.

7. unlink () Funkcia

Funkcia unlink () v Php sa používa na vymazanie súboru.

syntaxe:

<_?php
unlink($filename);
?>

Kde $ filename je názov súboru, ktorý sa má odstrániť.

záver

Pomocou vyššie uvedeného príkladu môžeme ľahko dospieť k záveru, že php má širokú škálu zabudovaných funkcií, ktoré zjednodušujú operácie čítania a zápisu do súboru. Medzi najbežnejšie používané funkcie patrí fopen () na otvorenie súboru v rôznych režimoch, fwrite () na zapisovanie údajov do súboru, fread () na prečítanie obsahu súboru, fclose () na uzavretie súboru po dokončení nevyhnutnej operácie, copy () na skopírovanie obsahu jedného súboru do druhého a zrušením prepojenia vymažete nechcené súbory.

Odporúčané články

Toto je príručka k spracovaniu súborov PHP. Tu diskutujeme prehľad, prípad použitia pre kapacitu spracovania súborov php spolu s top 7 funkciami spracovania súborov. Ďalšie informácie nájdete aj v nasledujúcich článkoch -

 1. Ako funguje Float v PHP?
 2. PHP konštanty (metódy a príklady)
 3. Rozšírené PHP celé číslo s príkladmi
 4. Príkaz na prepínanie PHP
 5. Funkcie v PHP
 6. Typy a manipulácia s chybami v JavaScripte
 7. Vyhlásenie o prepnutí v jazyku C #

Kategórie: