Úvod do objektu v Pythone

Python je programovací jazyk, ktorý vykonáva objektovo orientovaný spôsob, to znamená, že jazyk sa spúšťa kvôli jeho toku vykonávania alebo kontroly vykonávania pomocou použitého zodpovedajúceho objektu.

Objekty sú inštanciami tried v programovacom jazyku python. Metódy v objektoch sú funkcie, ktoré patria k objektu.

syntax

Class Class_Name:
……………………………….
Object_Name = Class_Name()
Object_Name.Method_Name()

Príklad programu

Program na stanovenie percenta výkonnosti zamestnanca

objektívny

 • Cieľom programu je vyhodnotiť výkonnosť zamestnanca.
 • preto sa určuje priemerný počet jednotiek vyrobených zamestnancom a čas potrebný na výrobu týchto jednotiek, v ktorých sa následne hodnotí výkonnosť zamestnanca.
 • takže pomocou tejto hodnoty výkonu sa určuje hodnotenie zamestnanca.

Tento program je určený na prácu na viacerých predmetoch dedičstva, v ktorých je trieda dieťaťa zodpovedná za volanie metód zahrnutých v zodpovedajúcej nadradenej triede.

#!/usr/bin/evn python
#Define a class as 'Individual'#
import sys
#individual class defenition#
class Individual:
#Constructor#1#
# The constructor1 holds some basic checks for the program
def __init__(self):
Valid_genders = ('Male', 'Female', 'transgender') self.Employee_Name = input( " Enter Name of the Employee : " )
self.Employee_age = input( " Enter age of the Employee : " )
print( " Valid gender values are " )
print( " 1. Male " )
print( " 2. Female " )
print( " 3. Transgender " )
try:
Employee_gender = input( " Enter gender of the Employee : " )
if Employee_gender not in Valid_genders:
raise Exception('valueerror')
except Exception as valueerror:
print("PLEASE ENTER A VALID GENDER")
sys.exit(0)
# Method
def display(self):
print( " ! ! ! ! ! EMPLOYEE PERFORMANCE CALCULATOR ! ! ! ! ! " )
print( " Employee Name : ", self.Employee_Name )
print( " Employee Age : ", self.Employee_age )
# Define a class as 'Evaluated_Rating' #
class Evaluated_Rating:
# Constructor#2 #
def __init__(self):
self.department = input( " department of the Employee : " )
print( " Note : An employee produces more than 50 units with 7 average minutes perunit in a day " )
self.Productivity = int(input( " Average productive units by the employee per day : " ) )
self.production_time = int(input( " Average production time for one unit by the employee : " ) )
# Method
def display(self):
print( " Employee Deparment : ", self.department )
performance_percentage = (self.Productivity * self.production_time)/100
print( " Performance percentage : ", performance_percentage )
if (performance_percentage > 4 ) :
print(" THE EMPLOYEE HAS SCORED RATING 3 ")
elif (performance_percentage > 6 ) :
print(" THE EMPLOYEE HAS SCORED RATING 2 ")
elif (performance_percentage > 9):
print(" THE EMPLOYEE HAS SCORED RATING 1 ")
class Employee(Individual, Evaluated_Rating):
def __init__(self):
# Call ' Individual ' super class constructor
Individual.__init__(self)
# Call ' Evaluated_Rating ' super class constructor
Evaluated_Rating.__init__(self)
def result(self):
# Call method of class 'Individual'
Individual.display(self)
# Call method of class 'Evaluated_Rating'
Evaluated_Rating.display(self)
# Objects of class 'Employee1' #
Employee1 = Employee()
Employee1.result() # object using the methods of the declared class
# Objects of class 'Employee' #
Employee2 = Employee()
Employee2.result() # object using the methods of the declared class
print(" ")
print( "Note: The instances get initialized with the given values Successfully " )

Výkon :

vysvetlenie

Cieľom programu je vyhodnotiť výkonnosť zamestnanca. preto sa určuje priemerný počet jednotiek vyrobených zamestnancom a čas potrebný na výrobu týchto jednotiek, v ktorých sa následne hodnotí výkonnosť zamestnanca. takže pomocou tejto hodnoty výkonu sa určuje hodnotenie zamestnanca.

Z technického hľadiska sú objekty 'Zamestnanec1' a 'Zamestnanec2' inštanciované a tok programu je riadený rozumne.

Nižšie je uvedený zoznam prvkov zobrazených v programe pre jedného zamestnanca,

Zadajte meno zamestnanca:

Zadajte vek zamestnanca:

Platné rodové hodnoty sú

 1. Muž
 2. Žena
 3. transgender

Zadajte pohlavie zamestnanca:

oddelenie zamestnanca:

Poznámka: Zamestnanec vyprodukuje viac ako 50 jednotiek so 7 priemernými minútami na jednotku za deň

Priemerné produktívne jednotky zamestnanca za deň:

Priemerný čas výroby na jednu jednotku zamestnancom:

! ! ! ! ! KALKULÁTOR VÝKONU ZAMESTNANCOV! ! ! ! !

Meno zamestnanca :

Vek zamestnancov:

Oddelenie zamestnancov:

Percento výkonu:

ZAMESTNÁVATEĽ SA MOHOL HODNOTIŤ

Výhody použitia objektov pomocou objektovo orientovaného programovania

 • Pri opakovanom použití kódu hrajú objekty dôležitú úlohu. toto opätovné použitie sa do značnej miery dosahuje prostredníctvom koncepcie dedičstva v objektovo orientovanom programovaní.
 • polymorfizmus v objektovo orientovanom programovaní vnáša do kódu väčšiu mieru flexibility.
 • riešenie problémov sa stáva pomerne ľahšou úlohou pri zavádzaní objektov, čo je dosiahnuteľné kvôli flexibilite riadenia kódu implikovanej objektmi.

Záver - Objekt v Pythone

Koncept objektovo orientovaného programovania zohráva užitočnú úlohu pri implementácii efektívneho programovania na vysokej úrovni v jazyku python. a tieto objekty fungujú ako kľúčové králi pri vykonávaní týchto konceptov.

Odporúčané články

Toto je sprievodca Object v Pythone. Tu diskutujeme programový príklad na stanovenie percenta výkonnosti zamestnanca. Viac informácií nájdete aj v nasledujúcom článku -

 1. Abstraktná trieda v Pythone
 2. Zoznam operácií v Pythone
 3. Editory Pythonu
 4. Slučky v Pythone
 5. Polymorfizmus v Jave
 6. Rôzne typy slučiek s jej výhodami
 7. Kompletný sprievodca dedičstvom v Pythone
 8. Slučky vo VBScript s príkladmi
 9. Deklarovanie abstraktnej triedy v C # s príkladom

Kategórie: