Rozdiel medzi výdavkami a výdavkami

Výskyt výdavkov počas podnikania je veľmi bežný a prirodzený. Výdavky sa zvyčajne vynakladajú na zvýšenie efektívnosti vedenia podniku a na ďalšie zvýšenie výnosov. Pojmy výdavky verzus výdavky sa môžu laikovi javiť ako synonymá, ale tieto výrazy výdavky verzus výdavky, ak sa použijú pri zostavovaní a príprave účtovnej závierky, budú mať úplne iný význam. Výdavok je druh nákladov, ktoré vznikli účtovnej jednotke alebo spoločnosti alebo organizácii s cieľom zarobiť príjmy v určitom čase. Výdavky sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát, ktorý sa pripravuje ročne.

Spoločnosti alebo subjekty zaznamenajú náklady na tovar a služby, ktoré sa predávajú v konkrétnom čase, ktorý sa má zaúčtovať do nákladov. Medzi ďalšie výdavky, ktoré zaznamenávajú firmy alebo organizácie, patria mzdy, reklama, verejné služby, úroky a nájomné medzi ostatnými. Výdavky sa môžu vzťahovať na čiastku, ktorú vynaložila spoločnosť alebo spoločnosť alebo organizácia po tom, čo kúpila aktívum alebo znížila svoje záväzky okrem iného. Výdavky budú pokrývať všetky náklady, ktoré vzniknú subjektom alebo spoločnostiam pri nákupe služieb a tovaru alebo zaplatení opakujúcich sa druhov výdavkov. Uveďte príklad, suma, ktorá sa vynaloží na kompenzáciu záväzku, sa môže označovať ako výdavok, a nie v skutočnosti ako výdavok.

Porovnanie nákladov a výdavkov medzi výdavkami a výdavkami (infografika)

Nižšie je uvedený päť najlepších rozdielov medzi výdavkami a výdavkami

Kľúčové rozdiely medzi výdavkami a výdavkami

diskutujme o niektorých hlavných rozdieloch medzi výdavkami a výdavkami

 • Výdavky budú generovať budúce ekonomické úžitky pre spoločnosť, ale výdavky budú generovať prínosy iba pre bežné obdobie.
 • Hlavný rozdiel medzi výdavkami a výdavkami je v tom, že výdavok je jednorazovou investíciou peňazí. Naopak, výdavky sa budú vyskytovať často a môžu byť mesačné, týždenné alebo dokonca denné.
 • Výdavky sa zobrazia v súvahe na strane aktív a vo výkaze ziskov a strát (ako odpisy), ale tieto náklady sa vykazujú iba vo výkaze ziskov a strát.
 • Výdavky môžu byť kapitalizované na rozdiel od výdavkov, ktoré nie sú kapitalizované, ale sú vykázané vo výkaze ziskov a strát v rovnakom období, ktoré znižuje čistý príjem účtovnej jednotky.
 • Výdavky sú dlhodobejšie. Naopak, výdavky sú krátkodobejšie.
 • Výdavky sa budú snažiť zlepšiť zárobkovú kapacitu spoločnosti alebo firmy alebo subjektu. Naopak, náklady sa budú zameriavať na udržanie alebo povedzme zachovanie zárobkovej schopnosti spoločnosti alebo spoločnosti.
 • Výdavky nemôžu byť spojené s kapitálovými príjmami. A na druhej strane výdavky, ktoré sa dajú vyrovnať príjmom.

Tabuľka porovnania výdavkov a výdavkov

Nižšie je 5 najvyšších porovnaní medzi výdavkami a výdavkami

Porovnanie výdavkov v porovnaní s výdavkami

výdavok

výdavok

Základné vymedzenieNáklady sú druhom bežných nákladov, ktoré firma používa na generovanie výnosov alebo tržieb. Patria sem platy, nájomné, údržba, účty za energie, náklady na reklamu a náklady na dopravu.Pojem výdavky sa bude vo veľkej miere používať na znázornenie vyplatenia alebo platby, ktoré vznikli účtovnej jednotke alebo organizácii pri kúpe aktíva. Okrem toho môžu vzniknúť výdavky aj po vyrovnaní záväzkov.
držbaVýdavky budú pokrývať krátkodobé náklady subjektu alebo organizácie. Spoločnosti alebo subjekty sú povinné platiť výdavky opakovane. Napríklad mzdové náklady zamestnanca, ktoré sa vyplácajú mesačne, zatiaľ čo náklady na údržbu, ktoré vzniknú, keď si zariadenie vyžaduje údržbu.Výdavky budú pokrývať dlhodobé náklady firmy alebo organizácie. Napríklad organizácia alebo spoločnosť vynaložia výdavky na kúpu pozemku na výstavbu nových priestorov a to bude trvať podstatne dlhšie.
Počet opakovaníVýdavky sa v súvislosti s určitými aspektmi, ako už bolo spomenuté vyššie v súvislosti s platmi, vynakladajú vážne. Podobne bude spoločnosť alebo firma povinná platiť odpisy za počet rokov, počas ktorých bude novo zakúpené zariadenie v prevádzke.Jednotke alebo spoločnosti vzniknú výhradné investície iba pri nákupe vybavenia, ktoré sa použije na výrobné účely. Okrem toho iba počiatočné inštalačné náklady, ktoré vzniknú pri prevádzke stroja.
účelVýdavky pomôžu účtovnej jednotke viesť podnikanie každý deň. Tieto náklady im umožňujú hladké fungovanie každodenných činností firmy alebo spoločnosti.Spoločnosti alebo spoločnosti vzniknú výdavky na samotnú pomoc tak, aby mohla fungovať normálne, čo by znamenalo, že spoločnosť alebo firma nemôžu fungovať bez toho, aby im vznikli tieto kapitálové výdavky.
očakávaniaNákup majetku alebo investičné výdavky, ktoré vzniknú, sa uskutočnia až po poruche zariadenia alebo po zastaraní technológie alebo po tom, čo spoločnosť chce rozšíriť svoje činnosti. Preto sa tieto druhy výdavkov nedajú ľahko predvídať.Na druhej strane je možné všeobecne očakávať všeobecné výdavky, vďaka ktorým sa spoločnosti alebo subjekty postarajú o nepredvídané okolnosti. Napríklad spoločnosti alebo subjekty zvyčajne vložia peniaze do systému kontroly záloh, aby mohli pokryť tieto opakujúce sa výdavky.

Záver - Výdavky verzus výdavky

Výdavky vs Výdavky sú pojmy, ktoré sa používajú v účtovnom oddelení na označenie nákladov, ktoré vznikli spoločnosti alebo spoločnosti alebo organizácii. Výdavky sú náklady, ktoré vzniknú pri nákupe aktív pre spoločnosť alebo organizáciu alebo spoločnosť alebo zaplatení značnej časti firiem alebo záväzkov spoločnosti. Výdavky sa môžu vzťahovať na náklady, ktoré vzniknú firmám alebo podnikom tak, aby mohli získať príjem.

Niektoré z týchto nákladov budú zahŕňať náklady na služby, dopravu, platy a odpisy. Ostatné rozdiely medzi nákladmi a výdavkami budú zahŕňať dôsledky na účtovnú závierku, počet vzniknutých časov, účel, držbu a očakávania, o ktorých sa už diskutovalo. Výdavky aj výdavky majú svoje vlastné nedostatky a prednosti.

Odporúčané články

Toto bol návod na najväčší rozdiel medzi výdavkami a výdavkami. Tu tiež diskutujeme kľúčové rozdiely výdavkov a výdavkov s infografikou a porovnávaciu tabuľku. Ďalšie informácie nájdete aj v nasledujúcich článkoch

 1. Angel Investor a rizikový kapitál - najväčšie rozdiely
 2. Rozdiel medzi dividendami a kapitálovými ziskami
 3. Rozdiely medzi financiami a ekonómiou
 4. Hodnota zásob a rast zásob - užitočné porovnania

Kategórie: